Statut

Statut Stowarzyszenia AKT „Watra”

Rozdział I – Przepisy ogólne.

§1.
Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyczny „WATRA” zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby fizyczne i prawne, zamierzające w różnych formach prowadzić działalność na rzecz rozwoju szeroko pojętej turystyki w środowisku akademickim oraz młodzieży szkolnej.

§2.
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§3.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Gliwice.

§4.
Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków. W realizacji swych zadań Stowarzyszenie ściśle współpracuje ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi sprawami turystyki i krajoznawstwa

Rozdział II – Cele i formy działania.

§5.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie:
1. turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska akademickiego i młodzieży szkolnej,
2. edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem szerzenia wśród społeczności studenckiej i młodzieży szkolnej wiedzy o świecie.

§6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. szkolenie aktywu turystycznego,
2. organizowanie imprez turystycznych i im podobnych,
3. organizowanie imprez edukacyjno-artystycznych, w tym wystaw, konkursów, pokazów filmów itp.,
4. prowadzenie Studenckiego Schronu Turystycznego „Chatka AKT” w Istebnej – Pietroszonce.

§7.
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako: a. 58.11.Z Wydawanie książek,
b. 58.13.Z Wydawanie gazet,
c. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
d. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
e. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
f. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
g. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
h. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
i. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
j. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
k. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§8.
Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako:
a. 58.11.Z Wydawanie książek,
b. 58.13.Z Wydawanie gazet,
c. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
d. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
e. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
f. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
g. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
h. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
i. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
j. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
k. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§9.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między członków.
4. Odpłata i nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza wymagają rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
5. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. rzeczywistych,
2. honorowych,
3. seniorów,
4. wspierających.

§11.
Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, lub cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§12.
Przyjmowanie członków rzeczywistych następuje na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§13.
Członkowie rzeczywiści mają prawo:
1. biernego i czynnego prawa wyborczego Stowarzyszenia,
2. korzystać ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
3. uczestniczyć w zebraniach członków Stowarzyszenia,
4. korzystać z urządzeń turystycznych oraz sprzętu Stowarzyszenia,
5. brać udział w imprezach, wyprawach i innych pracach podejmowanych przez Stowarzyszenie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i kwalifikacjami,
6. nosić odznakę Stowarzyszenia,
7. stawiać wnioski Zarządowi,
8. korzystać ze wszystkich innych praw i przywilejów określonych przez Zarząd.

§14.
Obowiązkiem członków rzeczywistych jest:
1. postępowanie zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2. branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
5. opłacanie składek członkowskich,
6. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
7. przestrzeganie zasad etyki turystycznej.

§15.
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
2. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy ma wszelkie prawa i obowiązki członka rzeczywistego, a ponadto jest zwolniony z obowiązków: płacenia składek członkowskich oraz aktywnej pracy na rzecz stowarzyszenia

§16.
1. Członek rzeczywisty, który nie opłacił składek członkowskich lub nie pracuje aktywnie na rzecz stowarzyszenia, zostaje przeniesiony w poczet członków seniorów.
2. Na wniosek członka seniora Zarząd może przywrócić mu status członka rzeczywistego po uprzednim opłaceniu przez niego składek członkowskich oraz powrocie do aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

3. Członkowie Seniorzy mają prawo:
a) nosić odznakę klubową,
b) uczestniczyć w zebraniach Członków Stowarzyszenia
c) brać udział w imprezach, wyprawach i innych pracach podejmowanych przez Stowarzyszenie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i kwalifikacjami,
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia
4. Członkowie Seniorzy mają obowiązek:
a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
b) przestrzegać zasad etyki turystycznej.

§17.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem praw wyborczych.

§18.
Za niestosowanie się do niniejszego Statutu Zarząd ma prawo zastosować następujące sankcje:
1. upomnienie,
2. nagana,
3. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia,
4. skierować wniosek do Walnego Zebrania o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§19.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie kar dyscyplinarnych przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

§20.
Członkostwo wygasa na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
3. utraty osobowości prawnej członka wspierającego – osoby prawnej.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia.

§21.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§22.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa l rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia wyboru.
3. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji.

§23.
O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

§24.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz do roku w drugim kwartale danego roku
3. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest z inicjatywy Zarządu, lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. W razie nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w pkt.2 lub 4, uprawnienia do zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej na zasadach określonych w §25 Statutu.

§25.
1. Zarząd zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia członków o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
2. W przypadku braku kworum w I-szym terminie Zarząd wyznacza II-gi termin, nie wcześniej niż godzinę po I-szym terminie.
3. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwal w I-szym terminie przy obecności co najmniej polowy członków Stowarzyszenia, a w II-gim terminie bez względu na liczbę obecnych.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§26.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
5. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. wybieranie Prezesa,
7. uchwalanie zmian w Statucie,
8. uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9. podejmowanie uchwal i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,
10. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
11. wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości,
12. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy Członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD.

§27.
Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera:
1. v-ce prezesa,
2. sekretarza,
3. skarbnika.

§28.
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§29.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. określanie kierunków działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwal i postanowień Walnego Zebrania,
2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i sekcji w celu wykonywania zadań statutowych, sprawowanie nad: nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności,
5. podejmowanie uchwal o przyjmowaniu członków Stowarzyszenia,
6. określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych, oraz zarządzania majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
7. podejmowanie uchwal o nabyciu nieruchomości,
8. uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
9. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Zarządu,
10. podejmowanie uchwal w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
11. orzekanie następujących kar:
upomnienia,
nagany,
zawieszenia w prawach członkowskich.
12. powoływanie i rozwiązywanie własnych ośrodków dla krzewienia turystyki,
13. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§30.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków, w tym Prezesa lub V-ce prezesa.
3. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§31.
W przypadku rezygnacji osób sprawujących funkcję w zarządzie przed upływem kadencji, Zarząd może uzupełnić swój skład przez powołanie nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA.

§32.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§33.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§34.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy.

§35.
W przypadku rezygnacji osób sprawujących funkcje w Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład przez powołanie nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.

§36.
1. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkowie komisji rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie komisji rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w takim organie.

Rozdział V – Majątek i fundusze.

§37.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§38.
Na fundusze składają się;
1. składki członkowskie,
2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3. dotacje i subwencje,
4. darowizny i zapisy,
5. wpływy z działalności statutowej,
6. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
7. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

§39.
1. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałowego i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby: dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub skarbnik.
2. upoważnienia te mogą być przeniesione na inne osoby na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Zarządu.

§40.
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI – Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§41.
Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

§42.
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością co najmniej 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

Kontakt

Kontakt z Klubowiczami można nawiązać na cotygodniowych spotkaniach – w każdy czwartek od godz. 18.30 w siedzibie Klubu (Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej 85). Spotkacie nas też na wyjazdach i w Chatce AKT na Pietraszonce. Wszystkie aktualne informacje na temat wyjazdów można śledzić na naszym forum.

Stowarzyszenie
Akademicki Klub Turystyczny „WATRA”
e-mail: akt.watra@gmail.com
ul. Pszczyńska 85
44-100 Gliwice

KRS: 0000004839
Regon: 271736863 
NIP: 631-219-61-92

Rachunek Bankowy AKT Watra:
Bank: BGŻ SA
18 2030 0045 1110 0000 0259 7150

Rachunek bankowy Chatki AKT na Pietraszonce
Bank: BGŻ SA
60 2030 0045 1110 0000 0259 7170

Kurs Pierwszej Pomocy w Turystyce

Zapraszamy wszystkich bardzo seredecznie do wzięcia udziału w Kursie Pierwszej Pomocy w Turystyce, którego pierwszą edycję przewidujemy na październik 2014 roku. 

W ramach kursu zostaną przeprowadzone 3 dniowe zajęcia teoretyczno-praktyczne w Mrowisku, gdzie nauczymy procedur i tego jak wykonywać pomoc przedmedyczną tak by nie zrobić komuś i sobie krzywdy. Następnie w weekend po szkoleniu teoretycznym przeniesiemy się do naszej Chatki na Pietraszonce, gdzie w okolichnych lasach zrobimy sobie ćwiczenia terenowe. Taki 5 dniowy intenywny Kurs Pierwszej Pomocy powienien dać nam wszystkim pewność siebie oraz wiedzę niezbędą w niesieniu pomocy potrzebującym w trudnych warunkach turystycznych. 

Szczegóły już wkrótce na naszej stronie! 

Kurs Jesienny

Na jesień 2014 planowana jest pierwsza edycja Kursu turytycznego o roboczej nazwie Kurs Jesienny. Będzie to cykl wyjazdów podobny do Kursu Turystyki Wszechstronnej jednak w znacznie okrojonej wersji i w trudniejszych warunkchach atomosferycznych, a więc dla prawdziwych twardzieli! 

Szukaj informacji o rozpoczęciu kursu w październiku na Politechnice Śląskiej oraz na naszej stronie! 

Spotkania Klubowe

Spotkania klubowe odbywają się w każdy czwartek po godzinie 18:30* w naszym biurze w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko, przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach. 

*) w czwartki zdażają nam się opóźnienia, tak więc najlepiej przyjść kilka minut później; każdy czwartek należy rozumieć jako czwartki w czasie trwania zajęć na uczelni. 

Jak wyglądają spotkania Klubowe?

Zazwyczaj spotykamy się w biurze na około 30 min, żeby pogadać załatwić różnego rodzaju mniej lub bardziej formalne sprawy, a później gdzieś wspólnie wychodzimy.
Na czwartkowe spotkania jest wiele pomysłów od zwykłych wyjść na piwo, kiedy to możemy się lepiej poznać, dobrze się pobawić i umówić na weekendowe wyjazdy, przez slajdowiska i pokazy zdjęć z odległych miejsc odwiedzanych przez członków naszego klubu i ich znajomych, po grillowanie, grę w piłkę, czy wspólne wyjście na koncert w gliwickich knajpach.
W czwartek warto przyjść do Klubu, aby się umówić na piątkowy wyjazd, dobrze się bawić i poznać nowych ludzi, po za tym nigdy nie wiadomo jak się ten dzień skończy i czy w czwartek właśnie nie rozpocznie się weekend 🙂

 

Jak zostać członkiem Klubu?

Rekrutacja

W przeciwieństwie do większości organizacji Akademicki Klub Turystyczny „Watra” nie prowadzimy specjalnej rekrutacji. Jednak najprostszą drogą do zostania członkiem Klubu jest aktywny udział w Kursie Turystyki Wszechstronnej lub innych Kursach organizowanych przez AKT.

 

Jak zostać członkiem Klubu?

Nic prostszego, wystarczy, że będziecie przyjaźnie nastawieni, pełni zapału do poznawania świata w inny sposób niż przed ekranem komputera i potwierdzicie te cechy w praktyce – podczas wspólnych wyjazdów oraz czwartkowych spotkań w naszej siedzibie w CKS Mrowisko. Jeżeli spodoba Ci się watrowe życie podczas jednego z wspólnych weekendów czeka Cię niespodzianka i po złożonej przysiędze będziesz mógł nosić dumnie swój znaczek klubowy na piersi.

Tu w samym sercu gór,
Na szlaku ……,
Biorąc na światków wiatr bór i strumienie
oraz wszystkich tu obecnych,
Uroczyście przysięgam,
Dobrego imienia turysty postępkiem niegodnym nie splamić,
Pomoc na szlaku nieść, nie bacząc, kto i skąd woła,
Braterską przyjaźń i solidarność nade wszystko cenić,
Przyrodę ojczystą chronić i szanować,
Poznawać i podtrzymywać tradycje AKTowskie,
Aktywnie uczestniczyć w życiu Klubu,
Doskonalić swoje umiejętności turystyczne
I rozwijać pasje poznawcze w podróży.
Niech wiatr i ogień stoją na straży tej przysięgi!

 

Dlaczego warto wstąpić do AKT?

Przede wszystkim to wielka przygoda i okazja do zdobycia dużej wiedzy, jak podróżować, poruszać się w górach, jeździć na nartach, przygotować się do wypraw rowerowych, spróbować swoich sił w kajaku oraz wiele innych. AKT to doskonałe miejsce do odnalezienia ludzi z podobną pasją i zainteresowaniami, a wiadomo w grupie zawsze raźniej i milej!

 

Jednak to nie wszystko. Nasz klub ma ponad 50-letnią historię i przez te lata w klubie powstała specyficzna atmosfera przyjaźni i wzajemnej pomocy. Podczas wspólnych wyjazdów nawiązują się znajomości na całe życie. Do dziś wielu naszych starszych kolegów spotyka się na wspólnych zjazdach i wyprawach. Sporo osób w klubie znalazło swoją drugą połówkę. Ponadto będąc członkiem klubu możesz korzystać z naszego klubowego sprzętu turystycznego, biblioteki oraz brać udział w  specjalistycznych szkoleniach turystycznych.

Nic prostszego, wystarczy, że będziecie przyjaźnie nastawieni, pełni zapału do poznawania świata w inny sposób niż przed ekranem komputera i potwierdzicie te cechy w praktyce – podczas wspólnych wyjazdów oraz czwartkowych spotkań w naszej siedzibie w CKS Mrowisko. Jeżeli spodoba Ci się watrowe życie podczas jednego z wspólnych weekendów czeka Cię niespodzianka i po złożonej przysiędze będziesz mógł nosić dumnie swój znaczek klubowy na piersi.

Rekrutacja

Rekrutacja

W przeciwieństwie do większości organizacji Akademicki Klub Turystyczny „Watra” nie prowadzimy specjalnej rekrutacji. Jednak najprostszą drogą do zostania członkiem Klubu jest aktywny udział w Kursie Turystyki Wszechstronnej lub innych Kursach organizowanych przez AKT. 

 

Jak zostać członkiem Klubu?

Nic prostszego, wystarczy, że będziecie przyjaźnie nastawieni, pełni zapału do poznawania świata w inny sposób niż przed ekranem komputera i potwierdzicie te cechy w praktyce – podczas wspólnych wyjazdów oraz czwartkowych spotkań w naszej siedzibie w CKS Mrowisko. Jeżeli spodoba Ci się watrowe życie podczas jednego z wspólnych weekendów czeka Cię niespodzianka i po złożonej przysiędze będziesz mógł nosić dumnie swój znaczek klubowy na piersi.

 

Dlaczego warto wstąpić do AKT?

Przede wszystkim to wielka przygoda i okazja do zdobycia dużej wiedzy, jak podróżować, poruszać się w górach, jeździć na nartach, przygotować się do wypraw rowerowych, spróbować swoich sił w kajaku oraz wiele innych.

 

Jednak to nie wszystko. Nasz klub ma ponad 50-letnią historię i przez te lata w klubie powstała specyficzna atmosfera przyjaźni i wzajemnej pomocy. Podczas wspólnych wyjazdów nawiązują się znajomości na całe życie. Do dziś wielu naszych starszych kolegów spotyka się na wspólnych zjazdach i wyprawach. Sporo osób w klubie znalazło swoją drugą połówkę

Ponadto. będąc członkiem klubu. możesz korzystać z naszego klubowego sprzętu turystycznego, biblioteki oraz brać udział w  specjalistycznych szkoleniach turystycznych.

Wspieraj Chatkę

Chatka AKT na Pietraszonce jest prowadzona na zasadzach nonprofit, czyli wszystko co wydacie w Chatce zostaje przez nas przeznaczone na Chatkę a obsługi są pełnione na zasadach wolontariatu i to przy zrzeczeniu się większości przysługujących z tegotytułu uprawnień (czyli zwrotu kosztów dojazdu i większości przysługującej ustawowo diety). 

Ceny w Chatce są wyjątkow niskie, w tym momencie na wielu polach namiotowych noclegi są o wiele droższe nić u nas w Chatce i to w bokówce. Po opłaceniu rachunków, zakupie węgla i drewna, wykonaniu niezbędnych napraw nie pozostaje nam za dużo na kolejne większe i mniejsze remonty, a potrzeby są wciąż olbrzymie.

Dlatego chcielibyśmy Was prosić, drodzy przyjaciele Chatki o przekazywanie na rzecz Chatki drobnych datków na herbatki do zielonej żaby w kuchni, do kupowania koszulek, śpiewników i innych pamietek z Chatki,a także do przekazywania różnego rodzaju materiałów budowlanych, które gdzieś tam zalegają w waszych piwnicach, składzikach, strychach, czy jeszcze innych miejscach.

W szczególności poszukujemy:

 • wszelkiego rodzaju drewna konstrukcyjnego i elewacyjnego (deski, belki itp.)
 • lakierów i bejc do drewna
 • wełny mineralnej do ociepleń
 • folii paroprzepuszczalnych
 • gwoździ i wkrętów
 • sprawnych narzędzi

Dodatkowo możesz wesprzeć Chatkę przekazując jej:

 • ciekawe ksiażki
 • gry planszowe
 • sprawne instrumenty muzyczne

Dla osób, które nie posiadają tych przedmiotów, a mimo to chcą w jakiś sposób nam pomóc, proponujemy przekazywanie darowizn pieniężnych na nasze konto. Pamiętajcie, że darowniznę można częściowo odliczyć od podatku, tak więc pomagając rozwijać Chatkę, możesz zapłacić mniejszy podatek. 

 

 

Rezerwacje

Rezerwacje przyjmowane są jedynie dla grup powyżej 7 osób. Mniejsze grupy nie muszą rezerwować miejsc, można przyjechać w ciemno i na pewno znajdzie się dla Was miejsce, dla większych grup też znajdzie się miejsce, ale lepiej mieć je zaklepane 🙂 

Aby zarezerwować miejsca w Chatce nalezy:

 1. zadzwonić (tel. 881 649 945, jako że Kierownik Chatki na codzień pracuje zawodowo, radzimy dzwonić po godz. 17.00) lub napisać maila (e-mail: watra.chatka@gmail.com) z ilością rezerwowanych miejsc oraz z jakimś numerem kontaktowym do Was (względy bezpieczeństwa, w razie gdybyście się nie pojawili będziemy starali się ustalić czy nic złego się nie stało);
 2. przelać 50% ceny rezerwowanych noclegów zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dane do przelewu:
  Bank BGŻ SA 60 2030 0045 1110 0000 0259 7170
  Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyczny „Watra”
  ul. Pszczyńska 85
  44-100 Gliwice
  Tytuł przelewu: Rezerwacja „nazwa grupy” i termin.
   
 3. zabrać ze sobą wydrukowane potwierdzenie wykonanego przelewu.

Przypominamy, że na terenie Chatki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

 

FAQ:

1. Dlaczego pobieramy zaliczkę przy rezerwacji? 

Pobieramy zaliczkę ponieważ w przeszłości często się zdarzało, że grupy rezerwowały bardzo dużo miejsc, a dziwnym trafem zapominały później odwołać rezerwację. Niestety Chatka nie jest z gumy i jeżeli stali bywalcy Chatki widzą, że w Chatce ma być bardzo duża grupa nie koniecznie chcą nas odwiedzić, a tym samym tracimy źródło utrzymania Chatki. 

2. Czy można odzyskać pieniądze za niewykorzystaną rezerwacje? 

Tak, jeżeli poinformujecie nas o tym, że nie przyjedziecie na dwa tygodnie przed rezerwowanym terminem.

3. Czy można zarezerwować pokój na sylwestra?

Nie, sylwester to jeden z nielicznych dni w roku kiedy Chatka jest czynna tylko do członków Akademickiego Klubu Turystycznego „Watra” oraz ich przyległości. 

4. Czy można zarezerwować pokój dwuosobowy z pościelą/śniadaniem/pełnym wyżywieniem?

Nie, natomiast można umówić się na obiad w Agroturystyce u p. Danki Waszut. Agroturystyka znajduje się około 800m od Chatki, a obiady są bardzo duże i baaaardzo dobre. 

5. Czy można zarezerwować Chatkę w środku tygodnia? 

Dla większych grup – tak! Jednak nalezy pamietać, że kazdy z nas, opiekujących się tą Chatką, ma swoje prywatne zajęcia w ciągu tygodnia tj. studiuje lub pracuje i nie zawsze udaje się  kogoś znaleźć, kto w ciągu tygodnia będzie mógł przyjechać do Chatki, stąd nasza prośba o dość duże wyprzedzenie w zadawaniu pytań dotyczących rezerwacji w ciągu tygodnia. 

O klubie – small

Stowarzyszenie AKT „Watra” jest akademickim klubem ogólnoturystycznym, czyli każdy znajdzie tu co dla siebie.

W skrócie zajmujemy się:  

 • wycieczki i wyprawy górskie
 • trekkingi rowerowe
 • prowadzenie Chatki AKT na Pietraszonce
 • spływy kajakowe
 • wspinaczka skałkowa 
 • eksploracja jaskiń
 • krajoznawstwo
 • narciarstwo skiturowe