Statut

Rozdział I - Przepisy ogólne

§1.

Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyczny "WATRA" zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby fizyczne i prawne, zamierzające w różnych formach prowadzić działalność na rzecz rozwoju szeroko pojętej turystyki w środowisku akademickim oraz młodzieży szkolnej.

§2.

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§3.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Gliwice.

§4.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków. W realizacji swych zadań Stowarzyszenie ściśle współpracuje ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi sprawami turystyki i  krajoznawstwa.

Rozdział II - Cele i formy działania

§5.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie:

1. turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska akademickiego i młodzieży szkolnej;

2. edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem szerzenia wśród społeczności studenckiej i młodzieży szkolnej wiedzy o świecie.

§6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. szkolenie aktywu turystycznego;

2. organizowanie imprez turystycznych i im podobnych,3. organizowanie imprez edukacyjno-artystycznych, w tym wystaw, konkursów, pokazów filmów itp.,

4. prowadzenie Studenckiego Schronu Turystycznego „Chatka AKT” w Istebnej – Pietroszonce;

5. prowadzenia cyklu wyjazdów turystycznych z określonego zakresu tematycznego.

§7.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako:

a) 58.11.Z Wydawanie książek;

b) 58.13.Z Wydawanie gazet;

c) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

d) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

e) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

f) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

g) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

h) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

i) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

j) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

k) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§8.

1. Stowarzyszenie może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

3. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między członków.

4. Odpłata i nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza wymagają rachunkowego wyodrębnienia w stopniu  umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

5. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. rzeczywistych,

2. honorowych,

3. seniorów,

4. wspierających.

§10.

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§11.

Przyjmowanie członków rzeczywistych następuje na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§12.

Członkowie rzeczywiści mają prawo:

1. biernego i czynnego prawa wyborczego Stowarzyszenia;

2. korzystać ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

3. uczestniczyć w zebraniach członków Stowarzyszenia;

4. korzystać z urządzeń turystycznych oraz sprzętu Stowarzyszenia;

5. brać udział w imprezach, wyprawach i innych pracach podejmowanych przez

Stowarzyszenie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i kwalifikacjami;

6. nosić odznakę Stowarzyszenia;

7. stawiać wnioski Zarządowi;8. korzystać ze wszystkich innych praw i przywilejów określonych przez Zarząd.

§13.

Obowiązkiem członków rzeczywistych jest:

1. postępowanie zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia;

2. branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia;

3. opłacanie składek członkowskich;

4. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia;

5. przestrzeganie zasad etyki turystycznej.

§14.

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

2. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy ma wszelkie prawa i obowiązki członka rzeczywistego, a ponadto jest zwolniony z obowiązków: płacenia składek członkowskich oraz aktywnej pracy na rzecz stowarzyszenia.

§15.

1. Członek rzeczywisty, który nie opłacił składek członkowskich lub nie pracuje aktywnie na rzecz stowarzyszenia, zostaje przeniesiony w poczet członków seniorów.

2. Na wniosek członka seniora Zarząd może przywrócić mu status członka rzeczywistego po uprzednim opłaceniu przez niego składek członkowskich oraz powrocie do aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

3. Członkowie Seniorzy mają prawo:

a) nosić odznakę klubową,

b) uczestniczyć w zebraniach Członków Stowarzyszenia

c) brać udział w imprezach, wyprawach i innych pracach podejmowanych przez

Stowarzyszenie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i kwalifikacjami,

d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia

4. Członkowie Seniorzy mają obowiązek:

a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

b) przestrzegać zasad etyki turystycznej.

§16.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.

2. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

3. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem praw wyborczych.

§17.

Za niestosowanie się do niniejszego Statutu Zarząd ma prawo zastosować następujące sankcje:

1. upomnienie,

2. nagana,

3. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia,

4. skierować wniosek do Walnego Zebrania o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§18.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie kar dyscyplinarnych przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

§19.

Członkostwo wygasa na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2. wykluczenia ze Stowarzyszenia,

3. utraty osobowości prawnej członka wspierającego - osoby prawnej.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§20.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.§21.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa l rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia wyboru.

3. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji.

§22.

O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych i honorowych.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

§23.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz do roku w drugim kwartale danego roku

3. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest z inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rzeczywistych i honorowych Stowarzyszenia.

4. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. W razie niezwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w pkt.2 lub 4, uprawnienia do zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej na zasadach określonych w §24 Statutu.

§24.

1. Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia członków o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą informacji umieszczonych na stronie internetowej oraz na mediach społecznościowych Klubu.

2. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwal w I-szym terminie przy obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych i honorowych Stowarzyszenia, a w II-gim terminie bez względu na liczbę obecnych.

3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§25.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,

2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

5. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. wybieranie Prezesa,

7. uchwalanie zmian w Statucie,

8. uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

9. podejmowanie uchwal i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,

10. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,

11. wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości,

12. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy Członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD

§26.

Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera:

1. v-ce prezesa;

2. sekretarza;

3. skarbnika;

4. chatkowego;

5. członka zarządu ds. sprzętu;

6. członka zarządu ds. wizerunku.

§27.

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi

Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.2. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§28.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. określanie kierunków działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwal i postanowień

Walnego Zebrania,

2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i sekcji w celu wykonywania zadań statutowych, sprawowanie nad: nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności,

5. podejmowanie uchwal o przyjmowaniu członków Stowarzyszenia,

6. określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych, oraz zarządzania majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,

7. podejmowanie uchwal o nabyciu nieruchomości,

8. uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania,

9. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Zarządu,

10. podejmowanie uchwal w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji  innych władz Stowarzyszenia,

11. orzekanie następujących kar:

- upomnienia,

- nagany,

- zawieszenia w prawach członkowskich.

12. powoływanie i rozwiązywanie własnych ośrodków dla krzewienia turystyki,

13. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§29.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków, w tym Prezesa lub V-ce prezesa.

3. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne

Zebranie.

§30.

W przypadku rezygnacji osób sprawujących funkcję w zarządzie przed upływem kadencji, Zarząd może uzupełnić swój skład przez powołanie nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§31.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§32.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§33.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy.

§34.

W przypadku rezygnacji osób sprawujących funkcje w Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład przez powołanie nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ogólnej liczby członków Komisji

Rewizyjnej.§35.

1. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

2. Członkowie komisji rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie komisji rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w takim organie.

Rozdział V - Majątek i fundusze

§36.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§37.

Na fundusze składają się;

1. składki członkowskie,

2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu  Stowarzyszenia,

3. dotacje i subwencje,

4. darowizny i zapisy,

5. wpływy z działalności statutowej,

6. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

7. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

§38.

1. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałowego i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby: dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub skarbnik.

2. upoważnienia te mogą być przeniesione na inne osoby na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Zarządu.

§39.

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI - Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§40.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

§41.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością co najmniej 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków rzeczywistych i honorowych Stowarzyszenia.