Regulamin KTW

REGULAMIN KURSU TURYSTYKI WSZECHSTRONNEJ 2021/2022

 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w Kursie Turystyki Wszechstronnej 2021/2022, zwanym dalej Kursem, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyczny „WATRA” z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 85, 44-100 Gliwice; KRS: 0000004839, NIP 631-219-61-92; REGON 271736863, zwane dalej AKT „WATRA”.

 2. Uzupełnienie niniejszego regulaminu stanowią regulaminy poszczególnych wyjazdów oraz procedury związane z COVID-19.

 3. Zgłoszenia na Kurs przyjmowane są podczas wykładu inauguracyjnego oraz podczas pierwszego wyjazdu, o ile limit miejsc nie został wyczerpany. Termin pierwszego wyjazdu jest jednocześnie ostatecznym terminem na dokonanie zapisu.

 4. Dokonanie wpłaty w wysokości według cennika w punkcie 5, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zapisem na Kurs.

 5. Cennik Kursu:
  1. studenci I i II roku studiów inżynierskich/licencjackich do 26 roku życia - 160 zł
  2. pozostali studenci - 200 zł
  3. pozostałe osoby - 250 zł
 6. Wpłata nie podlega zwrotowi.

 7. Limit miejsc wynosi 50 osób, z uwzględnieniem możliwości podjęcia indywidualnej decyzji przez Kierownika Kursu.

 8. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na kursie o kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat. Z tego samego powodu nie jest możliwe zapisanie się na Kurs więcej niż raz. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organizator ma możliwość wypisania takiej osoby z Kursu.

 9. Nieuregulowanie należności w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z Kursu i wykreśleniem z listy uczestników.

 10. Podana cena Kursu obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za ubezpieczenie oraz wypożyczenie niezbędnego sprzętu.

 11. O wszelkich dodatkowych kosztach związanych z wyjazdem Kursanci będą informowani na bieżąco.

 12. Terminarz wyjazdów kursowych podany będzie do wiadomości nie później niż w dniu wykładu inauguracyjnego.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu w planowanym terminie (bądź zmiany programu) z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: choroba prowadzącego czy zdarzenie niosące cechy siły wyższej. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o odwołaniu wyjazdu.

 14. Kurs jest realizowany zgodnie z celami statutowymi AKT „WATRA”, ma charakter rekreacyjny i uczestnictwo w nim nie jest zwieńczone żadnego rodzaju dokumentem.

 15. Nieobecność na zajęciach organizowanych w ramach Kursu nie zwalnia z opłaty.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z wyjazdów organizowanych w ramach Kursu na stronie internetowej AKT „WATRA” i profilach społecznościowych (np. Facebook, Instagram), jak również wykorzystania ich w celach promocji AKT „WATRA” i organizowanych przez niego wydarzeń na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika Kursu.

 17. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do zapisów niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.akt.gliwice.pl

 18. AKT „WATRA” nie prowadzi usług przewodnickich i nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu i inne zdarzenia losowe powstałe podczas Kursu. Każdy uczestnik Kursu jest świadom ryzyka związanego z uczestnictwem w wyjazdach i bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.

 19. W kwestiach spornych ostateczny głos należy do prowadzącego dany wyjazd i Kierownika Kursu wyznaczonego przez Zarząd AKT „WATRA”.

 20. Podczas trwania wyjazdów kursowych obowiązuje zakaz spożycia alkoholu i innych substancji odurzających, a także bycia pod ich wpływem.

 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zalecenia Kierownika Kursu, Prowadzącego wyjazd oraz obowiązujące przepisy prawne.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyczny „WATRA” z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 85, zwane dalej Stowarzyszeniem;

 2. Z administratorem można się skontaktować listownie pisząc na adres: ul. Pszczyńska 85, 44-100 Gliwice, pocztą elektroniczną : akt.watra@gmail.com;

 3. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o artykuł 6 ust.1 p. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”);

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla potrzeb niezbędnych w celu przeprowadzenia Kursu Turystyki Wszechstronnej 2021/2022 oraz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia do czasu wycofania zgody;

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wspierające wykonanie zobowiązań, w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dotyczące ubezpieczenia, promocji.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania celów podanych w punkcie 4.